AQSI is gebaseerd op de Europese norm NEN-EN 16309,2014; Duurzaamheid van bouwwerken – Beoordeling van de sociale prestaties van gebouwen – Berekeningsmethoden. Deze behandelt de sociale duurzaamheidsaspecten van een gebouw; anders gezegd deze geeft een structuur voor het beoordelen van de ‘People’ uit de TripleP van duurzame ontwikkeling: People, Planet en Prosperity. People-aspecten zijn met name kwalitatief van aard en daarmee minder ‘hard’. Toch is de gebouwde omgeving en zijn gebouwen primair juist bedoeld om tegemoet te komen aan de huisvestingsbehoeften van mensen en hun activiteiten.

Voor een volledige beoordeling van de duurzaamheid van gebouwen zijn daarom juist die sociale aspecten cruciaal. Daarom is EN16309 ontwikkeld, een gestructureerd beoordelingsraamwerk voor de beoordeling van gebouwen op sociale duurzaamheidsaspecten. In tegenstelling tot wat de titel aangeeft bevat de norm geen berekeningsmethoden. De inhoud van de norm is een abstract, maar volledig, beoordelingskader voor de sociale aspecten van gebouwen tijdens realisatie, gebruik, onderhoud en herbestemming. Om dit abstracte kader praktisch bruikbaar te maken is AQSI ontwikkeld.

NEN-EN 16309

De in NEN-EN16309 omschreven aanpak is volledig en systematisch maar ten gevolge hiervan ook abstract. Het past op deze wijze in de bovenliggende structuur van NEN-EN15643 ‘Duurzaam Bouwen – beoordeling van gebouwen’, waaruit onderstaande figuur afkomstig is, en vormt een uitwerking van NEN-En 15643-3 ‘Raamwerk voor de beoordeling van sociale prestaties’. Daarmee vult de beoordeling volgens NEN-EN16309 de rode vlakken in het onderstaande schema in. Het abstracte karakter van de methodiek wordt versterkt doordat er bewust voor gekozen is een open beoordelingsstructuur aan te bieden, zonder grenswaarden, vinklijsten of andere kwalitatieve aspecten.

Assessment

De in NEN-EN16309 beschreven methode is bedoeld voor het beoordelen van een gebouw, in zijn functie en omgeving, in de vorm van een assessment. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de bouwfase, maar juist ook naar gebruik en naar de noodzaak en de impact van onderhoud op het gebruik en naar de mogelijkheden van functiewijziging. Daarbij speelt, naast het architectonische ontwerp, de materialisatie van het gebouw een belangrijke rol in de uiteindelijke beoordeling. Met deze tool is wordt het mogelijk om min of meer verborgen kwaliteiten van een gebouw, en de invloed daarop van bouwdelen en bouwproducten, nader te waarderen. De sociale kwaliteit (social impact) van een gebouw krijgt daarmee een volwaardige plaats bij een duurzaamheidsassessment.

De methode is bedoeld voor het beoordelen van een gebouw, in zijn functie en omgeving, in de vorm van een assessment. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de bouwfase, maar juist ook naar gebruik en naar de noodzaak en de impact van onderhoud op het gebruik en naar de mogelijkheden van functiewijziging. Daarbij speelt, naast het architectonische ontwerp, de materialisatie van het gebouw een belangrijke rol in de uiteindelijke beoordeling. Met deze tool is wordt het mogelijk om min of meer verborgen kwaliteiten van een gebouw, en de invloed daarop van bouwdelen en bouwproducten, nader te waarderen. De sociale kwaliteit (social impact) van een gebouw krijgt daarmee een volwaardige plaats bij een duurzaamheidsassessment.

Relatie met duurzaamheidstools

AQSI is een aanvulling op bestaande tools. AQSI gaat primair uit van het gebruik van het gebouw. AQSI brengt verborgen kwaliteiten naar boven, die soms impliciet het gevolg zijn van gemaakte keuzes in het gebouwconcept, het energieconcept of de materialisering. Daarnaast zit een beoordeling van de toekomstwaarde op een logische manier verweven, doordat er altijd een toekomstscenario wordt behandeld en er verschillende scenario’s over het toekomstige gebruik mee beoordeeld kunnen worden.

AQSI kan daarmee de ondersteuning vormen voor de beoordeling van een gebouw in bijvoorbeeld BREEAM of GPR. Het is als het ware een ‘plug-in’ voor de bekende duurzaamheids-beoordelings-methoden.